Φυτική

Σε όσους επιθυμούν να ενταχθούν στο Σύστημα Ελέγχου Πιστοποίησης, η TERRA CERT παρέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, έντυπα και αιτήσεις

Κανονισμός TERRA CERT Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (ΚΑΝ. 01)
Ε 3.1_ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ε 3.3_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
Ε 3.4_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Τιμοκατάλογος Υπηρεσιών