Πολιτική Αμεροληψίας

Η TERRA CERT παρέχει υπηρεσίες ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και δίνει µεγάλη βαρύτητα στην διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της κρίσης του από οικονοµικές ή/και εµπορικές πιέσεις καθώς και στην ακεραιότητά του σε όλες του τις δραστηριότητες.

Σκοπός της TERRA CERT είναι να παρέχει αξιόπιστες και άρτιες υπηρεσίες πιστοποίησης. Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η TERRA CERT χρησιµοποιεί εκπαιδευµένους επιθεωρητές τόσο από το µόνιµο προσωπικό της καθώς και εξωτερικούς συνεργάτες, η τεχνική και επιστημονική επάρκεια των οποίων αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Επίσης, χρησιµοποιεί υπηρεσίες εξωτερικών εργαστηρίων που αξιολογεί και εγκρίνει ως µόνιµους συνεργάτες µε βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές.

Για την εξασφάλιση της αμερόληπτης και επιστημονικά τεκμηριωμένης κρίσης για την πιστοποίηση προϊόντων, η TERRA CERT έχει συστήσει ανεξάρτητο Συμβούλιο Πιστοποίησης, Γνωμοδοτικές Επιτροπές και Επιτροπή Ενστάσεων:

(α) Το Συμβούλιο Πιστοποίησης (Σ.Π.):

• εγκρίνει την ορθή απονοµή πιστοποιητικών
• αξιολογεί τις αποφάσεις για την ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικών
• αξιολογεί το χειρισµό των παραπόνων – ενστάσεων – διαφορών
• αξιολογεί τη γενικότερη λειτουργία της TERRA CERT

(β) Ειδικές Γνωμοδοτικές Επιτροπές, µόνο αν αποφασισθεί η αναγκαιότητά τους από το Σ.Π., για την παροχή γνωµοδότησης σε αυτό κατά την κρίση του και κατά περίπτωση (π.χ. σε θέµατα τεχνικά).

(γ) Η Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει και αποφασίζει για τις ενστάσεις και προσφυγές εναντίον της TERRA CERT

H εμπιστευτικότητα και ασφάλεια στοιχείων και δεδομένων των πελατών της εξασφαλίζεται από το µόνιµο προσωπικό και συνεργάτες της TERRA CERT µέσω συγκεκριμένης Διαδικασίας για Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια πληροφοριών.

Επιπλέον, το σύνολο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της TERRA CERT καθώς και η καθορισμένη τιμολογιακή πολιτική της, οι πόροι και η συγκεκριμένη πολιτική αμοιβών του προσωπικού της, συνεισφέρουν στη διασφάλιση της ακεραιότητας και αμεροληψίας όλων των δραστηριοτήτων του.

Η διοικητική διάρθρωση της TERRA CERT προβλέπει συγκεκριμένες οργανωτικές θέσεις που διασφαλίζουν την αμεροληψία, ανεξαρτησία και ακεραιότητα της TERRA CERT σε τρία (3) επίπεδα:

• Στρατηγικής και πολιτικής
• Απόφασης για την πιστοποίηση και
• Αξιολόγησης της Συµµόρφωσης.

Η TERRA CERT για την εξασφάλιση της αµεροληψίας της στην περίπτωση έκδοσης πιστοποιητικών, για προϊόντα στα οποία έχει εµπλοκή, µέσω προγραµµάτων έρευνας, εξασφαλίζει και τεκµηριώνει δεόντως την ανεξαρτησία του εµπλεκόµενου προσωπικού της.

Τέλος η TERRA CERT στα πλαίσια της λειτουργίας της, ως φορέας πιστοποίησης δεν παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, ούτε εµπλέκεται στο σχεδιασµό του συστήµατος παραγωγής µιας επιχείρησης, ή στην αντιµετώπιση προβληµάτων που αποτελούν εµπόδιο για την αιτούµενη πιστοποίηση.