Γιατί TerraCert

Επιλέγω TERRA CERT για την επίτευξη της ποιότητας στις υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει και συγκεκριμένα για:

  • Εξασφάλιση της Εμπιστευτικότητας και Αξιοπιστίας της TERRA CERT ως φορέα πιστοποίησης.
  • Αξιόπιστη και ανεξάρτητη αξιολόγηση τρίτου μέρους.
  • Ανεξαρτησία από κάθε εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση που θα µμπορούσε να επηρεάσει την κρίση της.
  • Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της µε τον πλέον αποδοτικό και οικονομικό γι’ αυτούς τρόπο.
  • Έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε τεκμηριωμένες και ενυπόγραφες ενστάσεις, παράπονα και διαφορές πελατών, καταναλωτών ή άλλων ενδιαφερομένων µε  σκοπό  τη βελτίωση της εξυπηρέτησής τους και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Η TERRA CERT διερευνά κάθε περίπτωση µε όλα τα µμέσα που διαθέτει και η πρόσβαση για την κατάθεση πιθανών παραπόνων δίδεται µε κάθε δυνατό τρόπο.
  • Συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού διαθέτοντας για το σκοπό αυτό τους απαραίτητους πόρους.
  • Αξιολόγηση και πιστοποίηση της συμμόρφωσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας μόνον ως προς εθνικά ή/ και διεθνώς αποδεκτών τυποποιητικών εγγράφων (εθνική νομοθεσία, ευρωπαϊκοί κανονισμοί, ιδιωτικά πρότυπα κλπ.).
  • Ολοκληρωμένο έλεγχο των πιστοποιημένων προϊόντων από την παραγωγή ως τη διάθεση
  • Την  αποδοτική  εφαρμογή  τεκμηριωμένου  Σ.∆.Π.  που  να  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  του προτύπου ISO 17065.