ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012 (ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαπίστευση της TERRACERT από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065:2012  για Βιολογικά Προϊόντα με το υπ’ αριθμό 1332 Πιστοποιητικό Διαπίστευσης.

Το αντικείμενο είναι η Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων των κάτωθι κατηγοριών:

 • Α. Αμεταποίητα φυτά και φυτικά προϊόντα
 • Β. Ζώα και αμεταποίητα ζωικά προϊόντα
 • Ε. Ζωοτροφές

Για την επίτευξη  των ανωτέρω, η TERRACERT εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 17065:2012, τους Κανονισμούς και τα Κριτήρια Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ, τον Κανονισμό ΕΕ 2018/848, της Υ.Α. 2543/103240/ ΦΕΚ Β΄ 3529/09.10.2017 και της ΥΑ 2985/397197/30.12.2022

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της βιολογικής παραγωγής η οποία:

 • συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος,
 • διατηρεί την μακροχρόνια γονιμότητα των εδαφών,
 • συμβάλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας,
 • συμβάλει σημαντικά σε ένα μη τοξικό περιβάλλον,
 • συμβάλει σε υψηλού επιπέδου πρότυπα σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων και, ειδικότερα, ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων,
 • προωθεί τους βραχείς διαύλους διανομής και την τοπική παραγωγή στις διάφορες περιοχές της Ένωσης,
 • ενθαρρύνει τη διατήρηση των σπάνιων και αυτόχθονων φυλών που απειλούνται με εξαφάνιση,
 • συμβάλει στην ανάπτυξη της προμήθειας φυτικού γενετικού  υλικού προσαρμοσμένου στις ειδικές ανάγκες και επιδιώξεις της  βιολογικής γεωργίας,
 • συμβάλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας, ιδίως με τη χρήση  ποικίλου φυτικού γενετικού υλικού, όπως βιολογικού ετερογενούς  υλικού και βιολογικών ποικιλιών τα οποία είναι κατάλληλα για τη βιολογική παραγωγή,
 • προωθεί την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων βιολογικής αναπαραγωγής φυτών με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη ευνοϊκών οικονομικών προοπτικών για τον βιολογικό τομέα.

Η TERRA CERT ιδρύθηκε το 2022 και η έδρα της είναι στην Αθήνα.

Σκοποί της εταιρείας είναι:

 • Η έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της βιολογικής γεωργίας.
 • Η θέσπιση διεργασιών και διαδικασιών για προϊόντα βιολογικής γεωργίας και ο καθορισμός προϋποθέσεων βάσει των οποίων πιστοποιούνται.
 • Ο έλεγχος των μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας προϊόντων βιολογικής γεωργίας και η πιστοποίηση τους σύμφωνα µε τις απαιτήσεις που θέτει η εθνική νομοθεσία και οι ισχύοντες κανονισμοί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και διεθνώς.

Η TERRA CERT εξασφαλίζει έσοδα για τη βιωσιμότητά της µέσω:

(α) της παροχής υπηρεσιών

 • Ελέγχων και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας,
 • Eνηµέρωσης και πληροφόρησης σε θέµατα που αφορούν τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο της βιολογικής γεωργίας.
 • Εκπαιδευτικών προγραµµάτων

(β) της εκπόνησης ερευνητικών εργασιών σε θέµατα βιολογικής γεωργίας και προδιαγραφών για προϊόντα και συµµετοχή του σε ερευνητικά προγράµµατα