Παρενόχληση στην Εργασία – Aequalis

α) Στάδια Πιστοποίησης

Η διαδικασία Επιθεώρησης και Πιστοποίησης καθορίζει τα στάδια που ακολουθούνται, από την λήψη ενός αιτήματος του ενδιαφερόμενου Οργανισμού για ένταξη στο Σχήμα Πιστοποίησης, έως και την απονομή του πιστοποιητικού, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας επιθεώρησης. Τα κύρια στοιχεία της διεργασίας Επιθεώρησης και Πιστοποίησης αφορούν στα εξής:

 1. Ανασκόπηση δεδομένων με σκοπό να εξετασθεί κατά πόσο είναι εφικτή η πιστοποίηση.
 2. Διεξαγωγή επιθεώρησης κατόπιν σχετικής προετοιμασίας.
 3. Έκδοση Πιστοποιητικού.
 4. Διατήρηση Πιστοποίησης.

β) Έντυπα ένταξης

Αίτηση Επιχείρησης (Ε 3.1.1.)

γ) Πολιτικές Πιστοποίησης

 1. Πολιτική Απορρήτου Πολιτική Απορρήτου – Terra Cert
 2. Πολιτική Διαχείρισης ΔΠΧ Πολιτική Διαχείρισης ΔΠΧ – Terra Cert
 3. Πολιτική Αμεροληψίας Πολιτική Αμεροληψίας – Terra Cert
 4. Ενστάσεις/Καταγγελίες Κεφάλαιο 13 από Δ12.1

δ) Γιατί Aequalis

Τα οφέλη του σχήματος Πιστοποίησης για τον Οργανισμό, πέραν της υποχρεωτικής εφαρμογής που προκύπτει από τον Νόμο 4808/2021, είναι τα ακόλουθα:

 • Προστασία του εργασιακού περιβάλλοντος από κάθε είδους παρενόχληση που δύναται να πλήξει το καλό κλίμα αλλά και τη φήμη του Οργανισμού
 • Βελτιώνει το κύρος της επιχείρησης και επιτυγχάνει την Προσέλκυση νέων ικανών εργαζομένων με κατανόηση διαδικασιών και υγιούς εταιρικής κουλτούρας
 •  Προστατεύει τη λειτουργία του έναντι οποιασδήποτε σχετικής καταγγελίας από εργαζομένους που μπορούν να αποφέρουν νομικές επιπλοκές σχετικά με την παρενόχληση στην εργασία
 • Προστατεύει τον Οργανισμό από πιθανή κατακύρωση διοικητικών προστίμων από τις αρμόδιες Αρχές (Σ.ΕΠ.Ε)

ε) Νομοθεσία:

Το δίκαιο της ΕΕ για την καταπολέμηση των έμφυλων διακρίσεων, την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση, έχει ως εκκίνηση το 2000 και πλαισιώνεται, μεταξύ άλλων, από μια σειρά σχετικών Οδηγιών ως εξής:

 • Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.
 • Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
 • Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας.
 • Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2004 για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών.
 • Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης 
 • Ν. 3488/2006 «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις.
 • Ν. 3896/2010 «Εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της  ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης»
 • Με τον Ν. 4351/2018 επικυρώθηκε η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας
 • Ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας. 
 • Με τον Ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» επικυρώθηκε η Σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.

Με τον Ν. 4808/2021, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, ανεξαρτήτως αριθμού προσωπικού, έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας.