Πολιτική Ποιότητας

Η TERRA CERT είναι φορέας ελέγχου και πιστοποίησης και βασίζει την λειτουργία της στην ανεξαρτησία και την ακεραιότητα, καθώς επίσης στην αμεροληψία και ικανότητα της διοίκησης και του προσωπικού της. Η TERRA CERT επίσης δηλώνει ότι κατανοεί τη σημασία της αμεροληψίας στις επιθεωρήσεις που εκτελεί και δεσμεύεται να διασφαλίζει με τεκμηριωμένες διαδικασίες την σύγκρουση συμφερόντων και την αντικειμενικότητα όλων των εμπλεκόμενων σε αυτές.

Όλοι στην TERRA CERT δεσμευόμαστε για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο στόχος αυτός  επιτυγχάνεται µέσω  της εκπλήρωσης των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη, εγκαθιστώντας και συντηρώντας ένα περιβάλλον το οποίο ενθαρρύνει όλους τους εργαζόμενους να επιδιώκουν την συνεχή  βελτίωση σε κάθε υπηρεσία  που προσφέρουν.

Η TERRA CERT δεσμεύεται να παρέχει  µε ακεραιότητα και αξιοπιστία υπηρεσίες πιστοποίησης των προϊόντων βιολογικής γεωργίας µε σχετικά τυποποιητικά έγγραφα.

Η ∆ιοίκηση της TERRA CERT δεσμεύεται για την Ποιότητα και θέτει ως στόχο την συµµετοχή κάθε εργαζοµένου στη βελτίωση της ποιότητας και την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της TERRA CERT ως φορέα πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

(α) Κάθε εργαζόμενος και εξωτερικός συνεργάτης της TERRA CERT ευθύνεται άµεσα για την ποιότητα της εργασίας που προσφέρει.

(β)  Όλες  οι  υπηρεσίες πιστοποίησης της TERRA CERT προσφέρονται άνευ διακρίσεων σε κάθε ενδιαφερόµενο µε υπευθυνότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα από προσωπικό µε υψηλά κριτήρια τεχνικής και επιστημονικής επάρκειας.

Για την επίτευξη  των ανωτέρω, η TERRA CERT εφαρμόζει Σύστημα ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα µε το πρότυπο ISO 17065, τους Κανονισμούς και τα Κριτήρια ∆ιαπίστευσης του ΕΣΥΔ, τον Κανονισµό ΕΕ 2018/848 και της Υ.Α. 2543/103240/ ΦΕΚ Β΄ 3529/09.10.2017

ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το παρακάτω κείμενο θέτει τους στόχους της TERRA CERT για την επίτευξη της ποιότητας στις υπηρεσίες πιστοποίησης που προσφέρει:

  1. Εξασφάλιση της Εµπιστευτικότητας και Αξιοπιστίας της TERRA CERT ως φορέα πιστοποίησης.
  2. Αξιόπιστη και ανεξάρτητη αξιολόγηση τρίτου µέρους.
  3. Ανεξαρτησία από κάθε εµπορική, οικονοµική ή άλλη πίεση που θα µπορούσε να επηρεάσει την κρίση της.
  4. Ανταπόκριση στις απαιτήσεις των πελατών της µε τον πλέον αποδοτικό και οικονοµικό γι’ αυτούς τρόπο.
  5. Έγκαιρη και αποτελεσµατική ανταπόκριση σε τεκµηριωµένες και ενυπόγραφες ενστάσεις, παράπονα και διαφορές πελατών, καταναλωτών ή άλλων ενδιαφεροµένων µε  σκοπό  τη βελτίωση της εξυπηρέτησής τους και τη διασφάλιση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων. Η TERRA CERT διερευνά κάθε περίπτωση µε όλα τα µέσα που διαθέτει και η πρόσβαση για την κατάθεση πιθανών παραπόνων δίδεται µε κάθε δυνατό τρόπο.
  6. Συνεχή εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού διαθέτοντας για το σκοπό αυτό τους απαραίτητους πόρους.
  7. Την αξιολόγηση και πιστοποίηση της συµµόρφωσης προϊόντων βιολογικής γεωργίας µόνον ως προς εθνικά ή/ και διεθνώς αποδεκτών τυποποιητικών εγγράφων (εθνική νοµοθεσία, ευρωπαϊκοί κανονισµοί, ιδιωτικά πρότυπα κλπ).
  8. Ολοκληρωµένο έλεγχο των πιστοποιηµένων προϊόντων από την παραγωγή ως τη διάθεση η οποία καλύπτεται και από επιθεωρήσεις σε υπαίθριες αγορές βιολογικών προϊόντων και στα σηµεία λιανικής πώλησης αυτών (καταστήµατα, super markets).
  9. Την  αποδοτική  εφαρµογή  τεκµηριωµένου  Σ.∆.Π.  που  να  καλύπτει  τις  απαιτήσεις  του προτύπου ISO 17065.