Στάδια Πιστοποίησης

Βήματα Πιστοποίησης

Αίτηση – Υπογραφή Σύμβασης

Η ενδιαφερόμενη προς πιστοποίηση επιχείρηση υποβάλλει στην TERRA CERT:

  • αίτηση µε την πλήρη περιγραφή της επιχείρησης και τα έγγραφα που απαιτούνται.
  • περιγραφή των διαδικασιών παραγωγής, παρασκευής και εισαγωγής προϊόντων βιολογικής γεωργίας που ακολουθεί
  • υπεύθυνη δήλωση μέτρων και δεσμεύσεων

Η TERRA CERT ενημερώνει την επιχείρηση για τους ισχύοντες κανονισμούς και για το κόστος της Πιστοποίησης και ακολουθεί η υπογραφή της Σύμβασης.

Πραγματοποιείται επιθεώρηση εντός 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η έκθεση επιθεώρησης μαζί με τα υπόλοιπα τεκμήρια που συλλέχθηκαν, παραδίδονται στο Τμήμα Αξιολόγησης, το οποίο αποφασίζει για την συμμόρφωση με τον Καν. ΕΕ2018/848 και την χορήγηση Πιστοποιητικού Προϊόντος.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Προϊόντος μέσω της ευρωπαϊκής πύλης TRACES

Περισσότερα εδώ : webgate.ec.europa.eu